اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1392 كه در زمان اعلام نتايج به جاي كدمحل قبولي براي آنان يكي از كد ه