اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام اسامي‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌آزمون ‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ ‌ نظام‌ جديد ( دانشگاه فني